2009, സെപ്റ്റം 24

ദുരന്തത്തിനു മുൻപേ

ദുരന്തത്തിനു മുൻപേ...........

ഈ കാഴ്ചകൾ ഇനിയെത്രകാലം ..........
എല്ലാം നമുക്കു കുഴിച്ചെടുക്കാം....
വെട്ടിനിരത്താം....
പണിതടുക്കാം........

2009, സെപ്റ്റം 7

പോലീസിന്റെ രണ്ടു മുഖങ്ങള്‍ !

പോലീസിന്റെ രണ്ടു മുഖങ്ങള്‍ !ആന്ധ്രാ മുഖ്യമന്ത്രി യുടെ ഭൌതീകശരീരം പൊതുദര്‍ശനത്തിനു വച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ തിക്കിലുംതിരക്കിലും പെട്ട് പോയവരെ സഹായിക്കുന്ന പോലീസുകാരനും ആ പോലീസുകാരനെ ശകാരിക്കുന്ന പോലീസുകാരിയും !
toolbar powered by Conduit

Back to TOP